Søknadsfrist: Forprosjekt scenekunst

Formål:
Ordningen har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av metoder, konsepter og idéer innen den profesjonelle scenekunsten. Forprosjektet skal forståes som en kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon.


Hva kan få støtte?

Forprosjektet kan være viet utvikling av et kunstnerisk konsept eller en idé. I forprosjektet kan det alternativt arbeides med aspekter av et kunstnerskap, eller med utforskning av nye kunstneriske metoder eller retninger. Forprosjektet kan gjennomføres individuelt eller i samarbeid med andre.

Det gis bl.a. tilskudd til:

  • Scenetekstutvikling
  • Koreografiutvikling
  • Utvikling eller utprøving av materiale
  • Utforskning av teknikker og metoder

Det kan søkes om tilskudd inntil 100 000 kr.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

  • Etablering av arenaer
  • Stipend for deltakelse på kurs o.l
  • Dramatiseringer, hørespill, filmmanuskripter eller oversettelser
  • Gjenopptakelser av allerede produserte forestillinger
  • Produksjon eller aktiviteter som normalt er del av en prøveperiode

Søknad om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad. Nytt budsjettår starter 1. desember.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1.

2. juni
00:00 — 13:00