// 1. september // Søknadsfrister Bergen kommune

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Scenekunst 2021

Det finnes fortsatt litt penger igjen i potten! (70.000kr). Det er viktig at feltet søker på denne ordningen! Vil  informere feltet om at de som har forprosjekter eller trenger litt mindre summer til et lite prosjekt bør søke. Det er en fordel å få inn mange søknader, synliggjøre presset på ordningen.

Beskrivelse av tilskuddsordning

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd.

Tilskuddsordningen for scenekunst skal bidra til å styrke det frie scenekunstfeltet i Bergen gjennom tilskudd til utvikling, produksjon og formidling av profesjonell scenekunst. Tilskuddsordningen omfatter:

 • prosjektstøtte
 • driftsstøtte
 • produksjons- og formidlingslokaler

Tilskuddsramme
Tilskuddsordningen disponerer kr. 1 419 000 til fordeling i 2020. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt.

Målgruppe – hvem kan søke
Tilskudd kan gis til profesjonelle skapende eller utøvende kunstnere samt institusjoner, organisasjoner eller produsenter. Både enkeltpersoner og grupper/ensembler kan søke. Søkere må ha deltagere som er aktive kunstnere med relevant utdanning eller kompetanse, eller som kan vise til relevant kunstnerisk praksis. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan normalt ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Kriterier for tildeling

Søknadsfrist
Det er to årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Søknadsfristen må overholdes. I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene. Resterende beløp tildeles ved andre søknadsfrist.

Behandlingstid
Det må beregnes inntil tolv ukers behandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

 • faglige kvalifikasjoner og kompetanse
 • kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensiale
 • egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer
 • balansert budsjett og gjennomtenkte planer for markedsføring
 • annen finansiering
 • gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune

I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunst-/eller kulturfaglig og et kulturpolitisk element. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. Ufullstendige søknader, og søknader som faller utenfor retningslinjene for ordningen, vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd. Søker må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune.

Det er viktig at tiltaket fremstår som realistisk, kunstnerisk/kulturelt relevant og av høy kvalitet. Budsjettet må ha både inntekts- og kostnadsside, og skal være i balanse. Alle inntektskilder skal synliggjøres, og det er et krav at det opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra.

Størrelsen på innvilget tilskuddsbeløp vil fastsettes utfra totalrammene for tilskuddsordningen samt en skjønnsmessig vurdering og prioritering innenfor den totale søknadsmassen. Et prosjekt vil normalt ikke kunne fullfinansieres av Bergen kommune, og et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Det kan ikke søkes om tilskudd til samme prosjekt i samme prosjektfase fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune. Det kan ikke søkes tilskudd til avsluttede prosjekter.

Nye tilskuddsordninger evalueres etter ett år for å best mulig treffe konkrete behov i kunst- og kulturfeltene.

Mangfold
I tråd med tiltak i Bergen kommunes plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021 – 2030 vil søknadene vurderes opp mot følgende mangfoldsdimensjoner:

 • Innhold
 • Aktørbildet
 • Potensielle publikumsgrupper

Vektingen av dimensjonene vil gjøres som en del av den helhetlige vurderingen av tilskudd gjennom ordningen, og skal jevne ut forskjeller innenfor hver enkelt ordning. Bergen kommune vektlegger i denne sammenheng mangfold som representasjon av en sammensatt befolkning, og som kommer til uttrykk i et bredt tilfang av stemmer, meninger og kunstnerisk innholdsnivå. Kommunen vektlegger relevans, representativitet og demokratisk deltagelse på alle nivå i kulturlivet. Mangfold inkluderer dimensjoner som sosioøkonomisk-, kulturell- og etnisk bakgrunn, religion, kjønn og seksuell orientering, funksjonsevne og alder.

Klima og miljø
Bergen kommune har i Grønn strategi vedtatt offensive mål om kutt i klimagassutslipp. Tilskudd fra Bergen kommune skal ikke føre til unødvendig høye klimautslipp, forsøpling eller skade på lokalt miljø, og Bergen kommune vil vektlegge hvordan tilskuddsmottager ivaretar klima og miljøhensyn i sitt arbeid der dette er relevant.

Rapportering
Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet, herunder budsjett, må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning. Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. Rapportskjema finnes i tilskuddsportalen under Mine oppgaver. I tilfelle prosjektet ikke blir gjennomført, skal det likevel leveres rapport i tilskuddsportalen. Dersom prosjektet blir utsatt må det søkes skriftlig om ny frist for rapportering. Nye søknader vil ikke bli behandlet dersom søker ikke har rapportert for tidligere tilskudd innen angitt frist.

Saksbehandlingsprosedyre
Byråden for kultur, mangfold og likestilling er gitt fagfullmakter på kulturområdet og ved tildeling av tilskudd. Kommunaldirektør er delegert fullmakter tilsvarende byråden når det gjelder tilskuddsforvaltning, med unntak av tildeling av stipend og priser som forestås av byråden selv. Direktør for fagavdeling kunst og kulturutvikling er delegert fullmakt til å innvilge enkeltsøknader om tilskudd inntil kr. 0,1 mill. Beløp over kr. 0,1 mill. avgjøres av kommunaldirektør. Søknadene behandles av Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling, på bakgrunn av kulturfaglig skjønn og basert på prosjektets kvalitet, egenart, nyskaping og relevans. Videre ligger forvaltningslovens regler for saksbehandling til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven §18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan også be om begrunnelse for vedtak.

Klagemulighet
Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Synliggjøring
Ved promotering av prosjektet på plakater, i programhefter, i sosiale medier og i annet kommunikasjonsmateriell skal støtten fra Bergen kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette skal vedlegges rapporten.

Tilbakebetaling
Dersom prosjektet blir avlyst, utsatt eller vesentlig endret kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.

Saksbehandler for tilskuddsordningen
Rådgiver Camilla Liby Clausen epost: camilla.libyclausen@bergen.kommune.no

 

0 comments on “// 1. september // Søknadsfrister Bergen kommune

Comments are closed.