// 1. juni // Søknadsfrist Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend 2021 (Bergen kommune)

Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend 2021 (Bergen kommune)
Søk HER!

FRIST: 1. juni 23:59

Beskrivelse av tilskuddsordning

Bergen kommunes arbeids-, kultur- og etableringsstipend skal gå til personer eller foretak med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Ordningen gjelder alle fagfelt. Tilskuddsordningens hovedformål er å bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling for nyetablerte og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere.

Tilskuddsrammen for etablerings- og kulturstipend er styrket med kr. 2 millioner utover avsetningen i by-budsjettet for å bidra til kunstnerøkonomien under koronapandemien. Kunstnere og frilansere med enkeltpersonsforetak som ikke kan søke den ekstraordinære driftstilskuddsordningen oppfordres til å søke stipend.

Bergen kommunes arbeidsstipend er i år på kr 231 500. I henhold til tiltak i kunstplan for det profesjonelle feltet 2018-2027 er det øremerket ett stipend til kritikere og ett til komponister. Størrelsen på etablerings- og kulturstipendene kan variere, men ligger normalt mellom 20 000 og 50 000 kroner.

Målgruppe – hvem kan søke
Enkeltkunstnere, kunstnergrupper, kulturarbeidere og kulturforetak kan søke etablerings- eller kulturstipend, mens arbeidsstipendene er forbeholdt skapende og utøvende kunstnere. Det skal normalt ikke gis stipend til personer i et utdanningsforløp. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune.

Kriterier for tildeling

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. juni. Søknadsfristen må overholdes.

Behandlingstid
Det må beregnes inntil tolv ukers behandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Vilkår for stipend
Etableringsstipend: gjelder kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere virksomhet i Bergen. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper. Tilskudd kan bare tildeles en gang, men i særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til nyetablering.

Kulturstipend: åpne midler for kunstnere og kulturarbeidere etablert i Bergen som ønsker å videreutvikle seg. Midlene kan brukes til frikjøp av arbeidstid til utvikling av prosjekter, leie av atelier/studio, kompetanseutviklende formål, gjestekunstneropphold og andre faglige reiser, innkjøp av utstyr eller materiell, og kan søkes av både enkeltkunstnere og grupper. Stipendet kan tildeles flere ganger.

Arbeidsstipend: stipendet skal gå til skapende og utøvende kunstnere med særlig høye faglige og kunstneriske kvalifikasjoner. Stipendet skal gi anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Størrelsen på stipendet samordnes med statlige ordninger, og er per i dag på 231 500 kroner. Prosjektbeskrivelsen som følger søknaden om arbeidsstipend må gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.

Det er mulig å søke flere stipendordninger parallelt, men det kan likevel bare tildeles én type stipend per søker per år. Det må sendes inn én søknad for hver stipendordning.

Arbeidsstipend er som vanlig unntatt denne praksisen og kan tildeles selv om søker har mottatt annet stipend i løpet av de tre siste årene. Det gjøres oppmerksom på at det for arbeidsstipend er obligatorisk å registrere seg med organisasjonsnummer.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

  • faglige kvalifikasjoner og kompetanse
  • kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og fremtidig potensial
  • egenart og evne til nyskaping, herunder bruk av nye uttrykksformer
  • gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune

I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og eventuelle vedlegg skal utfylle og dokumentere søknaden. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. Søknaden kan også bli avvist dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.

Rapportering
Stipendet skal brukes i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning. Etter ett år skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. Rapportskjema finnes i Tilskuddsportalen under Mine oppgaver. I tilfelle prosjektet ikke blir gjennomført, skal det likevel leveres rapport i tilskuddsportalen. Ny søknad behandles ikke før rapport for tidligere tilskudd eller stipend er levert.

Tilskuddsmottakere som i løpet av et kalenderår samlet mottar 200 000 kroner eller mer fra Bergen kommune, vil i løpet av høsten få tilsendt et rapportskjema på mail der regnskapsnøkkeltall fra foregående år må oppgis innen en nærmere angitt frist.

Saksbehandlingsprosedyre
Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven §18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan også be om begrunnelse for vedtak.

Klagemulighet
Klagefrist er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Tilbakebetaling
Ved vesentlige endringer av de opplysninger som ligger til grunn for søknadsbehandlingen, eller dersom det er oppgitt vesentlig feilaktig informasjon i søknaden, kan hele eller deler av stipendet kreves tilbakebetalt. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.

0 comments on “// 1. juni // Søknadsfrist Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend 2021 (Bergen kommune)

Comments are closed.