Home Om Proscen Vedtekter

Vedtekter

Vedtektene ble sist vedtatt 06.05.15

KAP. 1: INNLEDNING OG FORMÅL
§ 1  Navn, konstitusjon

Organisasjonens navn er Proscen- Produsentenhet for Scenekunst, og ble stiftet 27.08.08. Organisasjonsform er forening. Foreningen har sete i Bergen kommune.

§ 2  Formål
Produsentenhet for scenekunst skal være en partipolitisk uavhengig interesse, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestlandet. Formålet er å bedre betingelsene for fri scenekunst gjennom rådgivning, veiledning og ytelse av produsenttjenester. Foreningen har et ikke-kommersielt formål.

§ 3   Virksomhetsidé
Proscen skal arbeide for sine medlemmer ut fra følgende hensyn:

 • Kulturpolitiske
 • Næringspolitiske
 • Medlemsservice
 • Informasjonsarbeid
 • Kompetanseheving
 • Produsenttjenester
 • Nettverksarena

Proscen skal arbeide for å bedre medlemmenes rammebetingelser ut ifra hensynene i 1.ledd, nærmere spesifisert i handlingsplan vedtatt av årsmøtet. Proscen skal bidra til å øke profesjonaliteten innen scenekunstmiljøet, og samarbeid på tvers av ulike miljøer.

§ 4  Organer
Proscen består av følgende organer:

 1. Årsmøtet
 2. Styret
 3. Daglig leder som er sekretær for styret
 4. Produksjonskomiteen
 5. Eventuelle utvalg satt ned av styret

KAP. 2: MEDLEMSKAP
§ 5  Medlemskap
Aktører som har sitt virke i scenekunstfeltet enten som kunstner, produsent eller medvirkende i et scenekunstnerisk foretak kan bli medlem i Proscen. Medlemskap bekreftes ved betalt årlig medlemskontingent.

Det tegnes medlemskap innen følgende kategori:
1. Medlem (individuelle aktører i scenekunstfeltet)
Har stemmerett på årsmøtet, tilgang til alle ressurser og rabattordninger på medlemssidene, samt egen profil. Får delta på alle seminar, kurs og arrangementer i regi av Proscen til medlemspris eller gratis. Medlemmer har rett til å leie scener og produksjonslokaler på Cornerteateret til medlemspris. Tidspunkt og omfang av leieforholdet reguleres gjennom produksjonskomiteen.

Medlemmer kan i tillegg registrere profiler for kompanier, prosjekter og foretak på www.proscen.no.

2. Støttemedlem (Institusjoner, organisasjoner og andre aktører)
Gis tilgang til utvidet informasjon om hva som skjer i det frie scenekunstfeltet. Støttemedlemmer inviteres til utvalgte aktiviteter og medlemsarrangement.

Medlemmer i Proscen skal rette seg etter vedtak som fattes av årsmøtet. Proscen er lukket for aktører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning.

§ 6  Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Stemmerett og medlemsfordeler forutsetter at kontingent er betalt.

§ 7  Tap av medlemskap
Medlemmer som ikke retter seg etter Proscen sine vedtekter kan ekskluderes av styret. Ankeinstans for eksklusjonsvedtak er årsmøtet.

KAP. 3: ÅRSMØTET
§ 8 Innledning
Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og avholdes en gang i året. Tid og sted bestemmes av styret.
Innkalling til årsmøte sendes ut senest en måned før det skal avholdes. Styrets forslag til vedtektsendringer sendes ut sammen med innkalling.

Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før årsmøtet finner sted. Saksdokumenter sendes ut umiddelbart etter denne frist. Protokoll sendes ut senest en måned etter at møtet har funnet sted.

§ 9 Stemmeberettigelse
Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Disse har en stemme hver. Det er kun mulig å representere en aktør ved avstemming. Stemme- berettigede aktører må ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet.
Proscen sitt sittende styre og administrasjon har kun tale- og forslagsrett.
Proscen sitt styre og administrasjon kan invitere observatører etter egen vurdering, eller etter ønske fra medlemmene.

§ 10 Møteavvikling
Årsmøtet skal i følgende orden:

 • Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Velge møteledelse
 • Orienteres om årsmelding for foregående år og budsjett for inneværende år
 • Behandle regnskap for foregående år
 • Behandle evt. endringer i vedtektene
 • Behandle organisasjonens handlingsplan for kommende periode
 • Behandle innkomne saker
 • Velge styre
 • Fastsette honorar for styreverv og medlemskontingent.
 • Utnevne ny valgkomite
 • Godkjenne revisor

Det skal føres vedtaksprotokoll fra årsmøtet.

§ 11 Valg
Årsmøtet skal velge et styre på minst fem, maksimalt syv representanter, samt en vararepresentant. Det velges særskilt styreleder. Styret velges for 2 år, og minimum 2 av styrets medlemmer skal ikke være på valg. Vararepresentanten(e) velges hvert år, og er først i et toårig engasjement dersom vedkommende velges inn i et ordinært styreverv.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styrets flertall eller minimum 1/3 av Proscen sine medlemmer skriftlig krever dette. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker den er innkalt til å behandle.

KAP. 4: STYRET
§ 13 Innledning
Styret er øverste besluttende myndighet for Proscen i perioden mellom to årsmøter. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet, samt de føringer som følger av § 3.
Styret skal avholde styremøte minimum fire ganger i året, to i første halvår, og to i annet.

§ 14 Styrets sammensetning

 • Personer som har sitt daglige virke i Proscen kan ikke velges til styret.
 • Styret konstituerer seg selv med unntak av leder, som velges
  særskilt av årsmøtet.
 • Ved frafall i perioden mellom to årsmøter supplerer styret seg
  selv ved at en av vararepresentantene trekkes inn som
  ordinært medlem.
 • Ved leders frafall trer nestleder inn i lederens sted.
 • Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 • Styrets arbeidsutvalg består av styreleder, nestleder og daglig
  leder / leder for sekretariatet.

§ 15 Styrets arbeidsoppgaver

 • Ved årets avslutning er styret ansvarlig for utformingen av årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett.
 • Styret forbereder årsmøtene.
 • Styret kan iverksette nye prosjekter og ansette det antall hel – eller deltidsansatte som er nødvendig.
 • Styret utarbeider stillingsinstrukser for de ulike stillingene.
 • Styret utpeker prokurist(er) for Proscen.
 • Styret og arbeidsutvalget skal føre vedtaksprotokoll.
 • Styret presenterer forslag til valgkomité for årsmøtet.

§ 16 Valgkomiteen

 • Valgkomitéen bør arbeide for å få inn kandidater som
  avspeiler bredden av medlemmer og samarbeidspartnere på
  en hensiktsmessig måte.
 • Valgkomitéens arbeid bør påbegynnes senest en måned før årsmøtet, og kommitèens innstilling skal publiseres minst en uke før årsmøtet.
 • Valgkomitèen begrunner sin innstilling på årsmøtet

KAP. 5: DIVERSE BESTEMMELSER
§ 17 Vedtaksregler

 • Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
 • Alle vedtak fattes normalt ved alminnelig flertall. Dette gjelder vedtak i saker som ikke er spesielt omtalt i vedtektene og/eller forretningsorden hvor en annen flertallsform kreves.
 • Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. § 20 kan ikke endres.
 • Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at vedtak er fattet.

 § 18 Beslutningsdyktighet
Årsmøtet er vedtaksdyktig ved representasjon av flere stemmeberettige enn det totale antall faste styremedlemme. Styremøtet er vedtaksdyktig når 2/3 av styret er til stede.

§ 19 Økonomi
Proscen sitt regnskap følger regnskapsåret. Revisjon av bøker og bilag foretas av organisasjonens revisor. Innsyn i styrets disposisjoner skal kunne fremlegges for organisasjonens medlemmer på en måneds varsel

§ 20 Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen kan kun vedtas av et årsmøte, og krever 3/4 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. For at vedtaket skal være gyldig kreves 3/4 flertall for oppløsning av organisasjonen på to årsmøter etter hverandre som avholdes med ikke mindre enn to måneders mellomrom. Ved oppløsning skal årsmøtet disponere organisasjonens midler etter formålsparagrafen.

Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning av Proscen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 17.

§ 21 Ikrafttredelse for vedtektene
Vedtektene ble endret ved årsmøtet i 2010, 2011, 2012 og 2015. De nye vedtektene trer i kraft 06.05.2015 etter vedtak av årsmøtet.