Home Om Proscen Handlingsplan 2018-2020

Handlingsplan 2018-2020

27.august 2008 ble organisasjonen Proscen – produsentenhet for scenekunst stiftet.
Proscen – produsentenhet for scenekunst er en partipolitisk uavhengig kompetanse-, samarbeids- og interesseorganisasjon for produksjon og formidling av scenekunst med utgangspunkt i Vestlandet. Proscen er en medlemsorganisasjon med et ikke- kommersielt formål.


HANDLINGSPLAN 2018-2020

Proscen er en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Med overordnet mål om å bedre betingelsene for den frie scenekunsten, skal Proscen jobbe med styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og formidling av produsenttjenester. Arbeidet skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst på Vestlandet. Proscen er medeier i Teaterdrift Bergen AS som drifter Cornerteateret, og skal jobbe for at driften av huset samsvarer med behovene og interessene til Proscen sine medlemmer.

Hovedprioriteringer i denne perioden:
1. Profesjonalisering
2. Synliggjøring
3. Cornerteateret

Profesjonalisering

Proscen skal jobbe for å profesjonalisere og styrke den frie scenekunsten på Vestlandet. Arbeidet skal rette seg mot både skapende, utøvende og produserende aktører. Som et scenekunstfaglig ressurssenter skal Proscen utføre kompetansehevende tiltak som gagner både kunstnere og produsenter, og som stimulerer til krysningspunkter dem i mellom. Arbeidet skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst, og være forankret i en tett dialog med feltet om deres behov.

Tiltak 2018-2020:
●  Arrangere kurs og kompetansehevende tiltak for scenekunstnere og produsenter
●  Holde en fungerende og dynamisk nettside med tilgjengelige ressurser for medlemmene
●  Tilby individuell rådgivning, søknadsveiledning og formidling av produsenttjenester som kan bidra til økt utvikling, produksjon og visning av scenekunst
●  Identifisere, inspirere og tilrettelegge for samarbeid mellom kunstnere og produsenter
●  Arbeide for langsiktige samarbeid mellom aktører i scenekunstfeltet og relaterte felt

Proscen skal der det er naturlig:
●  Være høringsinstans og talerør inn mot myndigheter og ​tilskuddsgivere
●  Delta i det offentlige ordskiftet omkring scenekunst
●  Søke samarbeid med andre organisasjoner som kan styrke medlemmenes interesser og vilkår


Synliggjøring

Proscen skal jobbe for å synliggjøre egen og medlemmers virksomhet gjennom kommunikasjonsarbeid og samarbeid med relevante aktører. Proscen står i en særstilling i forhold til fagkompetanse om produsenten i det frie scenekunstfeltet – og denne kunnskapen skal anvendes og spres både lokalt og nasjonalt. Proscen skal bidra til å synliggjøre medlemmenes virksomhet og fremme vestnorsk scenekunst regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak 2018-2020:
●  Bistå medlemmer med rådgivning og kompetanse for fremvisning og turnering av scenekunst
●  Drive aktiv formidling og lobbyvirksomhet på organisasjonen og medlemmenes vegne
●  Aktivt synliggjøre medlemmene gjennom en søkbar database på Proscens hjemmeside, og sørge for oppdatert og tilgjengelig informasjon om organisasjonens og medlemmenes virksomhet
●  Være synlig og interaktiv på sosiale medier
●  Søke samarbeid mellom Proscen og andre organisasjoner og institusjoner med relaterte interesser
●  Tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmer og aktører fra andre disipliner


Cornerteateret

Som medeier i Cornerteateret skal Proscen jobbe for å posisjonere huset som en vital arena for produksjon, visning og nettverksbygging for fri scenekunst.

Tiltak 2018-2020​:
●  Sikre at bruken av Cornerteaterets scener og fasiliteter samsvarer med medlemmenes behov og interesser, samtidig som man bidrar til en bærekraftig drift av huset
●  Påse at retningslinjene for leie av Cornerteateret ivaretar det frie scenekunstfeltets behov og interesser
●  Sørge for at medlemsvalgte representanter sitter i produksjonskomiteen som behandler søknader for leie av Cornerteateret
●  Ytterligere styrke Cornerteateret som en tverrfaglig møteplass og produksjonsarena
●  Ytterligere styrke og synliggjøre Cornerteateret som en profesjonell visningsarena
●  Tilby leie av kontorplasser på Cornerteateret til Proscens medlemmer

Tiltakene i handlingsplanen vil gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som Proscen råder over, og i henhold til vedtatte budsjetter.