Om Proscen

Proscen er en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Organisasjonen ble stiftet i 2008 og har base i Bergen.

Med overordnet mål om å bedre betingelsene for den frie scenekunsten, skal Proscen jobbe med styrking av infrastruktur, kompetansehevende virksomhet, rådgivning og formidling av produsenttjenester. Arbeidet skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst på Vestlandet. Proscen er medeier i Teaterdrift Bergen AS som drifter Cornerteateret, og skal jobbe for at driften av huset samsvarer med behovene og interessene til Proscen sine medlemmer.

Proscen har medlemskap  i Bergen Næringsråd, Danse- og teatersentrum RadArt og Bildeleringen.


 

HANDLINGSPLAN 2018-2020

Hovedprioriteringer i denne perioden:

1. Profesjonalisering
2. Synliggjøring
3. Cornerteateret

Profesjonalisering
Proscen skal jobbe for å profesjonalisere og styrke den frie scenekunsten på Vestlandet. Arbeidet skal rette seg mot både skapende, utøvende og produserende aktører. Som et scenekunstfaglig ressurssenter skal Proscen utføre kompetansehevende tiltak som gagner både kunstnere og produsenter, og som stimulerer til krysningspunkter dem i mellom. Arbeidet skal bidra til økt produksjon og visning av scenekunst, og være forankret i en tett dialog med feltet om deres behov.

Tiltak 2018-2020:

• Arrangere kurs og kompetansehevende tiltak for scenekunstnere og produsenter

• Holde en fungerende og dynamisk nettside med tilgjengelige ressurser for medlemmene

• Tilby individuell rådgivning, søknadsveiledning og formidling av produsenttjenester som kan bidra til økt utvikling, produksjon og visning av scenekunst

• Identifisere, inspirere og tilrettelegge for samarbeid mellom kunstnere og produsenter.

• Arbeide for langsiktige samarbeid mellom aktører i scenekunstfeltet og relaterte feltProscen skal der det er naturlig:

– Være høringsinstans og talerør inn mot myndigheter og tilskuddsgivere

– Delta i det offentlige ordskiftet omkring scenekunst

– Søke samarbeid med andre organisasjoner som kan styrke medlemmenes interesser og vilkår.

Synliggjøring
Proscen skal jobbe for å synliggjøre egen og medlemmers virksomhet gjennom kommunikasjonsarbeid og samarbeid med relevante aktører. Proscen står i en særstilling i forhold til fagkompetanse om produsenten i det frie scenekunstfeltet – og denne kunnskapen skal anvendes og spres både lokalt og nasjonalt. Proscen skal bidra til å synliggjøre medlemmenes virksomhet og fremme vestnorsk scenekunst regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak 2018-2020:

• Bistå medlemmer med rådgivning og kompetanse for fremvisning og turnering av scenekunst

• Drive aktiv formidling og lobbyvirksomhet på organisasjonen og medlemmenes vegne

• Aktivt synliggjøre medlemmene gjennom en søkbar database på Proscens hjemmeside, og sørge for oppdatert og tilgjengelig informasjon om organisasjonens og medlemmenes virksomhet

• Være synlig og interaktiv på sosiale medier

• Søke samarbeid mellom Proscen og andre organisasjoner og institusjoner med relaterte interesser

• Tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmer og aktører fra andre disipliner

Cornerteateret
Som medeier i Cornerteateret skal Proscen jobbe for å posisjonere huset som en vital arena for produksjon, visning og nettverksbygging for fri scenekunst.

Tiltak 2018-2020:

• Sikre at bruken av Cornerteaterets scener og fasiliteter samsvarer med medlemmenes behov og interesser, samtidig som man bidrar til en bærekraftig drift av huset

• Påse at retningslinjene for leie av Cornerteateret ivaretar det frie scenekunstfeltets behov og interesser

• Sørge for at medlemsvalgte representanter sitter i produksjonskomiteen som behandler søknader for leie av Cornerteateret

• Ytterligere styrke Cornerteateret som en tverrfaglig møteplass og produksjonsarena • Ytterligere styrke og synliggjøre Cornerteateret som en profesjonell visningsarena.

• Tilby leie av kontorplasser på Cornerteateret til Proscens medlemmer

Tiltakene i handlingsplanen vil gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som Proscen råder over, og i henhold til vedtatte budsjetter.

Foto: Thorbjørn Heli
Forestilling: Nesen

Cornerteateret

Er du medlem i Proscen har du tilgang til sterkt reduserte priser på leie av Cornerteaterets scener; Kongesalen og Søylesalen. (Til egne kunstneriske prosjekt.)

Vil du bare komme innom huset for å ha enkle møter i baren eller Tivoli er du hjertelig velkommen til dette kostnadsfritt, dersom det er ledig kapasitet og ikke kolliderer med annen aktivitet på huset. Proscen stiller også sitt møterom til disposisjon om nødvendig.

Ca 50% av utleien på Cornerteateret er forbeholdt det frie scenekunstfeltet. Det er søknadsfrist to ganger i året.

Priser for leie av Cornerteateret 2019:

Medlemmer i Proscen
(Primærbrukere med egne kunstneriske prosjekter)

Kongesalen prøver: 1722kr
Søylesalen prøver: 574kr

Kongesalen forestilling: 2839kr
Søylesalen forestilling: 1149kr

Andre type prosjekter
Pris etter avtale med Cornerteateret
marit@cornerteateret.no
christer@cornerteaterer.no

Kommersiell utleie 
Kongesalen 14250kr
Søylesalen 9135kr

Kontakt oss

Sosiale medier

Daglig leder

Millan Persdotter Persson
TELEFON: +47 476 49 773
EPOST: millan@proscen.no

ORGANISASJONSNUMMER: 993173487
KONTONUMMER: 3624 28 02912

ADRESSE

Proscen – produsentenhet for scenekunst
Cornerteateret
Kong Christian Fredriks Plass 4
5006 Bergen